TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CHƯƠNG TRÌNH MỚI

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP

1. Giới thiệu chương trình

Các đơn vị HCSN có hệ thống rộng khắp từ trung ương đến các địa phương với hàng chục nghìn các đơn vị đầu mối hạch toán theo chế độ kế toán HCSN. Tại địa bàn Hà Nội cũng như nhiều địa phương không nhiều cơ sở thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng kế toán HCSN, nhận thấy nhu cầu thiết yếu này, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC- ĐHKTQD đã thiết kế chương trình mới nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên chuẩn bị được tuyển dụng làm kế toán của các đơn vị HCSN hoặc đã được tuyển dụng nhưng chưa có đủ kiến thực về kế toán HCSN.

Chương trình được thiết kế linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho học viên về thời gian và phương thức học tập thuận tiện nhất. Nằm trong tổng thể chương trình “ Nghề Kế toán HCSN” ( gồm 3 nội dung: Kế toán viên HCSN, Thực hành ghi sổ kế toán HCSN, Kế toán máy HCSN), chương trình Kế toán viên HCSN chắc chắn cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết, bổ ích cho công việc.

2. Mục tiêu

Chương trình nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HẠCH TOÁN KẾ TOÁN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp học viên có đủ những kiến thức cần thiết để và kỹ năng thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính kế toán HCSN tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

3. Đối tượng

- Những người đang hoặc sẽ làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Các cơ quan nhà nước,  đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, ban quản lý dự án, bệnh viện, trường học hiện đang được tài trợ bởi NSNN… có nhu cầu làm công tác kế toán.

- Học viên đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng có nhu cầu học kế toán hành chính sự nghiệp.

- Học viên đã biết kế toán doanh nghiệp nay có nhu cầu chuyển đổi sang kế toán Hành chính – Sự nghiệp

4. Nội dung chương trình:

Chương 1. Tổng quan về kế toán trong các đơn vị HCSN

1.1. Bản chất, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của kế toán

1.2. Đối tượng của kế toán

1.3. Các phương pháp kê toán

1.4. Các hình thức tổ chức sổ kế toán

Chương 2. Kế toán tiền, nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hóa, tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính

2.1. Kế toán tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn

2.2. Kế toán nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa,

2.3. Kế toán tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn

Chương 3. Kế toán các khoản thanh toán

3.1. Kế toán các khoản phải thu

3.2. Kế toán các khoản phải trả

Chương 4. Kế toán các khoản thu chi, nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ

4.1. Kế toán thu, chi hành chính sự nghiệp

4.2. Kế toán thu, chi các hoạt động kinh doanh

4.3. Kế toán thu, chi khác

Chương 5. Lập báo cáo tài chính

5.1. Bảng cân đối kế toán

5.2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

5.3. Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và  hoạt động kinh doanh

5.4. Báo cáo tăng giảm tài sản cố định

5.5. báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang

5.6. Thuyết minh báo cáo tài chính

5. Giảng viên.

Giảng viên là các thầy cô giáo có học vị ThS, TS,…có trình độ giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn.

6. Phương pháp học.

Nghe giảng, làm bài tập thực hành, kiểm tra trên lớp, kết hợp tự học ở nhà.

7. Thời gian đào tạo

- 30 buổi cho những học viên chưa biết về kế toán

- 20 buổi cho những học viên là sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ kinh tế

- 15 buổi cho  học viên đã kế toán tổng hợp hoặc đang làm kế toán tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.

8. Địa điểm học

 Học tại giảng đường Nhà 12, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội

9. Chứng chỉ

Cuối khoá học học viên học đủ thời gian quy định và kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC